Formål

Foreningen har til formål at varetage danske yoga-og meditationslæreres interesser.

Hjemsted

Foreningen dækker hele Danmark men har adresse hos:

Oscar Pettifrods vej 25, 6. sal th
2450 Københvn SV

Medlemmer

Alle der støtter foreningens formål kan blive medlem af foreningen.

Eksklusion

Foreningen forbeholder sig ret ti at ekskludere medlemmer der modarbejder foreningens formål. Eksklusioner skal vedtages af en enig bestyrelse. Ekskluderede medlemmer får ikke refunderet deres kontingent.

Kontingent

Foreningens medlemmer er forpligtet til at betale et årligt kontingent, hvis størrelse fastlægges på generalforsamlingen. Hvis et medlem skylder kontingent, vil denne modtage en rykker afsendt fra foreningens kasserer. Betales kontingent og rykkergebyr ikke indenfor 1 måned vil medlemsskabet blive slettet.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Foreningen afholder fast årlig generalforsamling hvor der kan foretages ændringer i vedtægter, fastsættelse af kontingent, valg til bestyrelse samt stemmes om fremsatte forslag fra formand, bestyrelse og foreningens medlemmer. Foreningens bestyrelse kan vurdere behov for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling ved fremkomsten af vigtige spørgsmål eller nødvendige tiltag der ikke kan udsættes til den årlige generalforsamling.

Foreningens generalforsamling kan enten afholdes digitalt eller ved personligt fremmøde, dette afgøres af bestyrelsen. Afstemninger afgøres med almindeligt flertal ved håndsoprækning som er gældende, også hvis generalforsamlingen afholdes digitalt. Ordinære generalforsamlinger indkaldes med minimum 14 dages varsel, ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes med minimum 48 timers varsel. Medlemmerne får besked om alle generalforsamlinger på e-mail, samt gennem foreningens sociale medier og hjemmeside. Alle medlemmer der er fyldt 18 år og har betalt kontingent, har stemmeret på foreningens generalforsamlinger og kan stille op til valg på generalforsamlingen.

Dagsorden for ordinære generalforsamlinger vil altid omfatte:

  • Valg af dirrigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning til godkendelse
  • Godkendelse af regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.
  • Diskussion af indkomne forslag
  • Eventuelt

Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning er som følger: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og pressesekretær. Den ordinære generalforsamling vælger almindeligvis, hvilke medlemmer der skal sidde i bestyrelsen. For at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet er valgperioden for bestyrelsens medlemmer på minimum et år. Der udpeges fem suppleanter til bestyrelsen som træder til hvis et bestyrelsesmedlem må træde ud inden valgperioden er afsluttet.

Økonomi

Foreningens regnskab følger kalenderåret og fremlægges af foreningens kasserer, det er generalforsamlingen der godkender foreningens regnskab.

Foreningens revisor kontrollerer regnskabet og sikrer at foreningen overholder egne vedtægter samt gældende lovgivning. Revisoren fremlægger bemærkninger til årsregnskabet i forbindelse med generalforsamlingen.

Foreningen tegnes af minimum to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab, således at økonomiske transaktioner på over 2000 kroner kræver underskrift fra mindst to bestyrelsesmedlemmer. Foreningens kasser har hjemmel til at foretage transaktioner på op til 2000 kroner uden at indhente underskrift fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Der kan foretages ændringer i foreningens vedtægter hvis to tredjedele af foreningens fremmødte medlemmer stemmer for ændringsforslaget på generalforsamlingen. Ændringsforslag skal indgives til bestyrelsen minimum 3 uger før datoen for den førstkommende generalforsamling.

Opløsning af foreningen:

Nedlæggelse af foreningen kan ske ved afstemning på generalforsamling. Foreningens eventuelle formue vil ved nedlæggelse gives til lignende formål.

Formålet med DYOM

DYOM arbejder for mere bæredygtige arbejdsvilkår for arbejdstagere- og giver i yoga- og meditationsfaget.


Læs DYOMs formålsbeskrivelse her.

#yogaredder

I 2020/21 har dedikerede yoga- og meditationslærere landet over gjort en kæmpe indsats for folkesundheden under svære omstændigheder.

Læs historierne her.